Volume & Issue: Volume 10, Issue 1, January 2020, Pages 1-197 
Preparation and Evaluation of a Liposome Drug Delivery System in Cancer Treatment in vitro

Pages 140-147

10.22052/JNS.2020.01.015

Azam Akbari; Azim Akbarzadeh; Morteza Rafiee Tehrani; Reza Ahangari Cohan; Alireza Mozaffari; Mohammadreza Memarzadeh


W-doped nanoporous TiO2 for high performances sensing material toward acetone gas

Pages 148-156

10.22052/JNS.2020.01.016

Lihong Wang; Xinxin Xing; Nan Chen; Rongjun ZHao; Zidong Wang; Tong Zou; Wang Zhezhe; Yude Wang