Author = Lihong Wang
Number of Articles: 2
1. W-doped nanoporous TiO2 for high performances sensing material toward acetone gas

Volume 10, Issue 1, Winter 2020, Pages 148-156

10.22052/JNS.2020.01.016

Lihong Wang; Xinxin Xing; Nan Chen; Rongjun ZHao; Zidong Wang; Tong Zou; Wang Zhezhe; Yude Wang


2. H2O2-based Green Corrosion Route to ZnO Microrods Photocatalysts on Zn Plate

Volume 7, Issue 1, Winter 2017, Pages 82-87

10.22052/jns.2017.01.010

Xu Liu; Yan Yang; Yunfei Han; Lihong Wang; Gang Chen; Xuechun Xiao; Yude Wang