Author = Yan Yang
Number of Articles: 1
1. H2O2-based Green Corrosion Route to ZnO Microrods Photocatalysts on Zn Plate

Volume 7, Issue 1, Winter 2017, Pages 82-87

10.22052/jns.2017.01.010

Xu Liu; Yan Yang; Yunfei Han; Lihong Wang; Gang Chen; Xuechun Xiao; Yude Wang